Köpvillkor for Japanspecialisten

1. AVTALET

Registrering/ingående av avtal
a) Köp via en resekonsult:
När du bokar en resa via Japanspecialisten ingås ett kontrakt mellan dig och Japanspecialisten. Bokningen blir bindande först efter att du muntligen eller skriftligen godkänt din offert.
Efter att du mottagit din bekräftelse ska du snarast gå igenom denna noggrant. Upptäcker du några skillnader mellan din bekräftelse och offerten ska du snarast meddela detta till Japanspecialisten.

b) Köp online
Vid köp av biljetter online, t ex Japan Rail Pass, blir köpet bindande när du lägger din beställning och därmed accepterar våra köpevillkor. Vid köp av Japan Rail Pass finns ingen ångerrätt, du kan dock returnera din voucher och få tillbaka hela köpesumman minus avbokningskostnaden på 400 DKK per pass.

c) Typ av resa
De juridiska villkoren för kontraktet mellan dig som kund och Japanspecialisten beror på vilken typ av resa du köpt. Definitioner och avtalsvillkor för dessa framgår i punkt 1.2 – 1.5.

d) Informationer
Informationen ni erhåller under bokningsprocessen utgör en del av avtalet mellan er och Japanspecialisten, och är därmed bindande, såvida inte ändringar har meddelats i skrift vid bokningstillfället.

e) Klassifikationer
Angivna klassifikationer av hotell, värdshus etc. är Japanspecialistens subjektiva värdering och behöver inte nödvändigtvis överensstämma med anläggningens egen klassifikation.

f) Ålder
Den som beställer en resa av Japanspecialisten måste vara myndig vid tillfället för bokning.
För att få hyra bil måste man vara minst 18 år, men är man under 25 gäller ofta speciella regler. Ofta krävs även att man haft körkort i minst ett år innan hyrtillfället.
I Japan måste man vara 20 år för att få dricka alkohol.

1.2 Paketresa
a) Med paketresa avses en kombination av minst två av följande element:

 • Transport
 • Boende
 • Annan tjänst som inte är direkt knutet till transport, och som utgör en väsentlig del av paketresan

b) Japanspecialisten har ansvar för att genomföra resan i överensstämmelse med ingånget avtal/paketreselagen.

1.3 Endast flygbiljett
a) Med ”endast flygbiljett” avses en resa som består av endast flygbiljett utan andra arrangemang. I dessa fall agerar Japanspecialisten som ombud åt flygbolaget och förmedlare av flygbiljetten till kunden. Japanspecialisten säljer ej flygbiljetter i eget namn och är således endast mottagare av kundens betalning å flygbolagets vägnar. Denna typ av resa omfattas ej av paketreselagen.

b) Flygbolaget är kundens avtalspart, och det är därför flygbolaget som är ansvarigt för att transportavtalet genomförs korrekt. Japanspecialisten agerar endast som förmedlare av transporttjänsten, och är till följd av detta ej ansvarig för eventuella förseningar, inställda flyg, konkurs hos flygbolaget eller andra felaktigheter eller avvikelser i transportavtalet mellan kunden och flygbolaget.

c) Ovanstående villkor accepteras av kunden i samband med att denne accepterar Japanspecialistens köpevillkor.

1.4 Övriga reseköp
Under övriga köp ingår t ex köp av endast boende, endast hyrbil, endast Japan Rail Pass, endast utflykter eller en kombination av produkter som inte omfattas av paketreselagen.

1.5 Förbehåll för fel
a) Tryckfel: Förbehåll görs för tryckfel och ändringar i skrivet material
b) Felaktigt pris: Har ett uppenbart felaktigt pris meddelats till kund, förbehåller sig Japanspecialisten rätten att häva köpet och avboka eventuella bokningar.

2. PRIS OCH BETALNING

2.1 Resans pris
a) Resans pris omfattar samtliga i beställningen nämnda tjänster inklusive skatter och avgifter.
Det kan dock förekomma att lokala skatter som ej kan betalas i förväg avkrävs på plats. Så långt det är möjligt kommer Japanspecialisten att upplysa om dessa i förväg.

b) Om inget annat angetts är resans pris baserat på boende i delat dubbelrum. Singelresenärer kommer att behöva betala ett enkelrumstillägg.

c) Det får aldrig utan särskild skriftligt avtal med Japanspecialisten bo fler eller andra personer på hotell- eller värdshusrum bokade för kunden.

d) Specifika önskemål för resan och/eller boendet ska för att vara giltiga framgå i bekräftelsen, eller på annat sätt finnas dokumenterade skriftligen.

e) Där pris angivits i en främmande valuta kommer kursen på faktureringstillfället att omräknas till DKK, med ett kurstillägg på 3%.

2.2. Betaling
a) Betalning av resa köpt via resekonsult

 • Den avtalade handpenningen ska betalas inom en vecka efter att avtalet ingåtts. Om handpenningen inte är Japanspecialisten tillhanda på angivet datum, hävs avtalet.
 • Slutbetalning ska vara Japanspecialisten tillhanda senast 42 dagar innan avresedagen, om inte annat specificerats i bekräftelsen. Efter mottagen slutbetalning skickas resehandlingarna ut, vanligtvis ca tre veckor före avresa. Om slutbetalningen ej inkommit till Japanspecialisten på angivet datum, förbehåller Japanspecialisten sig rätten att avboka arrangemanget med omedelbar verkan. Handpenningen samt ej återbetalningsbara biljetter och tjänster betalas ej tillbaka.
 • De flesta flygbiljetter ska betalas direkt i samband med bokning och kan generellt inte ändras, avbokas eller återbetalas.

b) Betalning av resa köpt online

 • Vid bokning av resa på www.japanspecialisten.dk kommer det att vid bokningstillfället framgå vad som ska betalas vid beställningen och vad som ska betalas vid ett senare tillfälle. Om betalningen inte är Japanspecialisten tillhanda på i orderbekräftelsen angivet datum kommer vi att försöka kontakta dig för att betalningen ska kunna genomföras. Lyckas Japanspecialisten inte få kontakt med dig inom 72 h efter bokningstillfället, har Japanspecialisten rätt att avboka resan.

2.3 Skatter och avgifter
a) En del skatter och avgifter ska betalas innan avresa och är medräknade i totalpriset. Det finns emellertid en del flygplatsskatter och andra turistskatter och -avgifter som ska betalas kontant på plats eller vid avresa. I största möjliga mån försöker Japanspecialisten att upplysa resenären om dessa kostnader innan avresa, men det kan hända att skatter införs med kort varsel. Det kan därför förekomma andra avgifter på plats än de som Japanspecialisten informerat om.

2.4 Prisändringar efter att avtal ingåtts
a) Japanspecialisten har efter att avtal ingåtts endast rätt att höja priser vid ändringar i ett eller flera av följande fall:
1) Transportomkostnader, bland annat men ej uteslutande priset på bränsle
2) Skatter och avgifter för t ex flygplats-, hamn-, landnings- eller startavgifter
3) Valutakurser som använts vid beräkning av paketresans pris

Detta ger Japanspecialisten möjlighet att i efterhand informera om prisändringar, både höjningar och sänkningar.

1) Räkneexempel vid ändring av transportomkostnader:
Resans pris: 10 000 DKK
Ökning av bränslekostnader: 350 DKK
Resans nya totalpris: 10 350 DKK

2) Räkneexempel vid ändring av valutakurs
Resans pris: 10 000 SEK varav 500 USD. USD stiger med 50 öre per dollar.
Kostnadsökning i och med kursändringen: 250 DKK
Resans nya totalpris: 10 250 DKK

b) En prishöjning ska meddelas kunden snarast möjligt, senast 20 dagar innan avresa, och den får inte överstiga 10% av resans marknadsförda värde. Om dessa villkor ej uppfylls har du rätt att avboka resan utan kostnad. Det är dock ett krav att din önskan att avboka resan meddelas Japanspecialisten omedelbart efter att du blivit informerad om prishöjningen. Flygbiljetter prissäkras först då de ställs ut, efter full betalning.

c) Om det inträffar en prissänkning inom 20 dagar före avresa, kan du ej kräva en prissänkning. Undantag görs för inhemska skatter och avgifter som avskaffas eller sänks, där kundens besparade summa uppgår till 100 DKK per person eller mindre.

3. FLYGBIJLETTER

3.1 Generellt om flygbiljetter
a) Japanspecialisten är beroende av att flygbolagen tillhandahåller korrekt information, och Japanspecialisten förbehåller sig därför rätten att avboka och återbetala hela resan, om flygbiljetten av tekniska orsaker ej kan ställas ut.

b) Flygbiljetter omfattas av speciella villkor och restriktioner, och biljetterna kan som regel ej ändras, avbokas eller återbetalas.

c) Har du på egen hand bokat flygbiljetter för att ta dig till ett landarrangemang bokat via Japanspecialisten, och det uppstår förseningar på den del av resan du bokat på egen hand, är det du själv som har ansvar att nå din nästa anslutning eller slutdestinationen.
Har du däremot bokat dina flygbiljetter som paketresa via Japanspecialisten, är du bättre skyddad i händelse av förseningar och inställda flyg.

d) Var uppmärksam på att flygbiljetter ska nyttjas i kronologisk ordning. Om du inte använder flygbiljetterna i korrekt ordning, kommer flygbolaget automatiskt att avboka resterande sträckor. Använder du inte biljetterna i korrekt ordning mister du rätten att nyttja de återstående biljetterna. Du kan t ex ej ha en bokning från Stockholm, via Helsingfors, till Tokyo och avstå från flyget Stockholm-Helsingfors för att kliva på planet till Japan i Helsingfors. Hela din resa har då redan avbokats av flygbolaget.

e) Likaledes förlorar du rätten att nyttja din hemresebiljett om du avstått utresan.

f) Varken Japanspecialisten eller flygbolaget kan garantera flygplansmodell eller specifika sittplatser, och heller inte att man får sitta tillsammans med sina medresenärer. Vänligen notera att flygbolaget förbehåller sig rätten att ändra en förbokad sittplats utan förvarning (pga. t ex byte av flygplanstyp) och att en tidigare bekräftad och betald sittplats då kan komma att ändras.

g) Japanspecialisten inhämtar information direkt från flygbolagens bokningssystem. Japanspecialisen kan ej hållas ansvariga om en flygbokning ej kan genomföras på grund av tekniska problem med bokningssystemet.

h) Japanspecialisten anger i vissa fall att en flygning är ett direktflyg. Detta kan betyda både att det är en nonstop-flygning mellan punkt A och B, eller en flygning med genomgående flygnummer, men med ett tekniskt stopp på vägen. Det senare är dock mycket ovanligt på de resor Japanspecialisten erbjuder.

3.2 Namn på flygbiljetter
a) Det är avgörande att Japanspecialisten får alla resenärers fullständiga namn stavat exakt som i passen de kommer att använda för resan. Smeknamn, förkortningar och dylikt får ej användas på flygbiljetter. Om namnet på flygbiljetten ej överensstämmer med resenärens pass kan man nekas incheckning. Japanspecialisten tar ej ansvar för de följder som ett felaktigt angivet namn medför.
Namnändring kan som regel ej göras, det är därför av största vikt att Japanspecialisten får samtliga resenärers fullständiga namn stavade exakt som i passen vid bokningstillfället.
Vid felstavat namn kan resenären bli tvungen att köpa en helt ny biljett till dagsaktuellt pris.

b) Det är av största vikt att du kontrollerar namnen på samtliga resenärer så snart du mottagit flygschemat.

3.3 Flygscheman
a) Flygbolagen skapar ofta flygscheman för sina rutter långt i förväg, och därför händer det att avrese- och ankomsttider ändras. Detta kan ske både innan och efter att flygbiljetten ställts ut. Sker det en större ändring i flygschemat innan avresa, men efter att biljetten ställts ut/köpts, kontaktar Japanspecialisten kunden per mail eller telefon för att informera om ändringen.
Det är ditt ansvar att se till att Japanspecialisten har din uppdaterade kontaktinformation.

b) Avviker restiderna på din flygbiljett från de du bekräftat i din offert från Japanspecialisten, ska du omgående kontakta Japanspecialisten så att eventuella fel kan åtgärdas så snart som möjligt.

c) Japanspecialisten rekommenderar att du löpande kontrollerar din flygbokning på flygbolagets hemsida.

3.4 Check in-tid på flygplatsen
a) På grund av säkerhetskontrollerna på flygplasten kan tiderna angivna nedan variera, och kan komma att bli väsentligt längre. Det är upp till respektive flygplats och flygbolag att bestämma senast möjliga check in-tid.

Generellt gäller att check-in ska vara färdig senast:

* Minst 90 minuter före avgång för flygresor inom Europa
* Minst 60 min före avgång för flygresor inom Japan
* Minst 120 minuter före avgång för interkontinentalflygningar

b) Det är ofta långa köer både vid check in-disken och efterföljande pass- och säkerhetskontroller. Du ansvarar personligen för att vara vid check in-disken i god tid samt att infinna dig vid ditt flygs gate i god tid före avgång, samt att uppmärksamma personalen om du misstänker att du inte kommer att hinna i tid till din avgång. I resplanen informerar Japanspecialisten om de regler som gäller vid tiden för utskrift av dokumenten.

c) Reglerna för flyg kan ändras med kort varsel av luftfartsmyndigheten, flygbolag eller flygplats. Japanspecialisten rekommenderar därför att du innan avresa kontrollerar t. ex. vilken terminal du ska checka in vid, så att du har god marginal när du ankommer till flygplatsen. Japanspecialisten rekommenderar även att du om möjligt under resans gång loggar in på flygbolagets hemsida för att kontrollera eventuella anslutningsflyg.

4. AVBOKNING

Resenärs avbokning av resan

4.1. Avgifter och återbetalning vid avbokning

 • Vid avbokning beräknas hur stor andel av produktens pris som resenären måste erlägga.
 • Andelen av produktens pris som går att återbetala beror på när avbokningen görs.
 • Paketresor och övriga reseköp:
  – Vid avbeställning 42 dagar före avresa eller tidigare, är depositionen och eventuellt icke återbetalningsbara flygbiljetter, övernattningar, utflykter och tjänster ej återbetalningsbara.
  – Vid avbeställning 41 dagar eller senare före avresa skall resenären erlägga 100 % av resans pris i avbokningskostnad.
  – Flygbiljetter och -skatter återbetalas med hänsyn till flygbolagets regler minus Japanspecialistens hanteringsavgift på 1 000 DKK per flygbiljett.
  – Flygbiljetter kan som regel ej ändras, avbokas eller återbetalas. Om dina flygbiljetter har generösare regler framgår detta specifikt.
  – Är det specifikt angett att en produkt har strängare avbokningsregler än ovanstående är det de strängare reglerna som gäller.

4.2. Avbokning i händelse av krigshandlingar m.m.
a) Förekommer det på resmålet inom 14 dagar före avresa krigshandlingar, naturkatastrofer, livsfarliga smittsamma sjukdomar eller liknande, kan resan eventuellt avbokas utan kostnad. Det är dock en förutsättning att Utrikesdepartementet direkt avråder från resor till det specifika området. Möjligheten till kostnadsfri avbokning gäller ej om kunden vid avtalets ingång kände till den pågående händelsen eller om händelsen var allmänt känd. Avtalet är ingått när resenären erlagt handpenningen.

b) Om kunden besöker flera destinationer har denne endast rätt att avboka den del av paketresan som omfattar det område avrådan gäller. Om detta är en väsentlig del av resan, kan hela resan avbokas kostnadsfritt.

4.3 Avbeställning i händelse av sjukdom
a) Det rekommenderas att man tecknar ett avbeställningsskydd till sin resa. Denna försäkring täcker utgifter i samband med avbokning på grund av akut sjukdom, olycka eller dödsfall som inträffar innan avresan, och drabbar resedeltagaren själv eller dennes make/maka, sambo, barn, föräldrar eller syskon. Avbeställningsskydd ska tecknas i samband med beställningen av resan. De krav som gäller för avbeställningsskyddet kan läsas i dess regler och villkor.

b) Japanspecialisten samarbetar med och agerar förmedlare av reseförsäkringar från Europeiska (ERV). Kontakta din resekonsult för mer information.

5. ÄNDRINGAR

5.1 Generellt vid ändringar
a) Överlåtelse av en resa till annan person kan som utgångspunkt ej genomföras, då de flesta flygbolag inte tillåter namnändringar. I detta fall måste resan avbokas och en ny resa bokas för den andra personen. Dock kan vissa landarrangemang överlåtas, se punkt 5.1 b).

b) Ändring eller överlåtelse av en tjänst förutsätter att tjänsten kan ändras. Flyg kan normalt inte ändras. Utöver eventuellt ändrat pris från leverantören till följd av ändringen, tas följande ändringsavgifter ut:

* Paketresor: 800 DKK/person
* Endast hotell: 400 DKK/person
* Endast hyrbil: 400 DKK/person
* Endast flyg 500 DKK/person

c) Om endast en produkt eller tjänst ska ändras, tas endast ändringsavgiften för denna ut. Eventuell prisskillnad från leverantören tillkommer.

5.2 Ändring av paketresa
Om Japanspecialisten nödgas avboka resan eller inte kan genomföra resan som överenskommet, informeras du snarast möjligt om detta och blir informerad om dina rättigheter och valmöjligheter.

Om Japanspecialistens ändringar av avtalet är väsentliga eller om resan avbokas av anledning som ej beror på kunden, har du följande rättigheter:

* Du kan välja att häva avtalet och få tillbaka hela köpekostnaden
eller
* Du kan välja att boka en ny paketresa med Japanspecialisten för samma pris under en annan tidpunkt om det är tekniskt möjligt för Japanspecialisten att arrangera detta.

Du måste informera Japanspecialisten om ditt val inom rimlig tid efter att du meddelats om en ändrad eller inställd resa.
Väljer du att boka om din paketresa till ett dyrare arrangemang ska du själv stå för mellanskillnaden, och väljer du att boka om din paketresa till ett billigare arrangemang ska Japanspecialisten återbetala mellanskillnaden:

5.3 Ansvar och ansvarsfrihet för Japanspecialisten vid ändringar
a) Om du gör en direkt förlust på grund av en ändring eller avbokning genomförd av Japanspecialisten, har du rätt till ersättning om ändringen/avbokningen inte beror på:

* För litet antal anmälningar på resan för att den ska kunna genomföras. Minsta möjliga antal informeras på hemsidan för respektive resa. Gäller endast vid gruppresa.
* Att Japanspecialisten har meddelat dig om ändringen/avbokningen senast
14 dagar innan resan skulle ha påbörjats.
* Ditt eget förhinder
* En för paketresan ovidkommande tredje part
* Extraordinära omständigheter som varken Japanspecialisten eller någon som Japanspecialisten är ansvarig för inte kunnat förutse vid avtalets tecknande, t.ex. force majeure eller force majeure-liknande händelse.

b) Japanspecialisten tar ej ansvar för arrangemang bokade genom andra kanaler än via Japanspecialisten.

6. Problem i leverans av resan/tjänsten

6.1 Brist vid köp av endast flygbiljett
Vid köp av endast flygbiljetter agerar Japanspecialisten endast som agent åt flygbolaget och är därför endast förmedlare av flygbiljetten åt kunden. Japanspecialisten har därför inget ansvar för leveransen av eller eventuella felaktigheter med biljetten. Detta gäller bland annat men inte uteslutande förseningar, avbokningar, konkurs och förlorat eller skadat bagage.

6.2 Brister i köp av paketresor och “övriga reseköp”
a) Om du upplever ett problem under din resa, är det din plikt att snarast möjligt informera Japanspecialisten om detta, så att resebyrån har möjlighet att rätta till felet. Underlåter du dig att meddela Japanspecialisten vid tillfället då problemet eller felet uppstod, medför detta att du mister rätten till ersättning för det inträffade vid ett senare tillfälle.

b) Om en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, eller om resan på annat sätt är bristfällig eller av sämre kvalitet än utlovat och detta bidrar till att kvaliteten på din resa blir betydligt nedsatt, kan du efter att ha fått skriftlig bekräftelse från Japanspecialisten häva avtalet.
Om du önskar häva avtalet baserat på ovan angivna anledningar, är Japanspecialisten skyldig att betala tillbaka hela summan angiven i avtalet, dock med avdrag motsvarande det värde som paketresan uppskattas ha haft för dig.

c) Om transport ingår i avtalet har du rätt att utan avgift transporteras tillbaka till avreseorten med det avtalade transportmedlet till den avtalade tidpunkten.

6.3 Åtgärder av brister i paketresor och övriga resköp
a) När Japanspecialisten erbjuder sig att åtgärda en brist eller ett problem, och detta sker inom rimlig tid och utan merkostnader eller betydande belastning för dig, har du ej rätt att kräva prisavdrag eller häva avtalet.

b) Om åtgärden inte utförs enligt punkt 6.3 a), eller om åtgärden inte kan vidtas då den skulle orsaka oproportionerliga omkostnader eller utgöra en betydande belastning för Japanspecialisten, kan du kräva ett rimligt prisavdrag.

JAPANSPECIALISTENS ANSVAR

7.1 Generellt om Japanspecialistens ansvar
a) Konventioner: Japanspecialistens ansvar är begränsat till det ersättningsbelopp som våra underleverantörer begränsar sitt ansvar till i förhållande till följande internationella konventioner:
* Vid sjötransport: Aten-konventionen med tilläggsprotokoll
* Vid tågtransport: COTIF/CIV-konventionen om internationell järnvägstransport
* Vid flygtransport: Montreal- och Warszawa-konventionerna och EU:s förordning 889/2002, som begränsar flygbolagens ersättningsansvar i händelse av död eller skada, förlust eller skadat bagage samt i händelse av försening.
Flygbolagens ersättningsnivåer för förlorat, skadat eller försenat bagage är enligt de internationella konventionerna vanligtvis mycket låga.

* Japanspecialisten tar under inga omständigheter ansvar för helt eller delvist förstört, stulet eller på annat sätt försvunnet bagage, och rekommenderar därför att kunden tecknar en bra reseförsäkring.
* Japanspecialisten agerar som agent för det/de i resan inblandade transportbolagen, och dessa är ensamma ansvariga för korrekt genomförande av transporten som bekräftats och för det medtagna bagaget.

b) Force majeure: Japanspecialisten tar inget ansvar för ändringar, förseningar m.m. som uppkommit till följd av avtalsbrott, strejk, väderläge eller förhållanden resebyrån ej har inflytande över.

7.2 Gemensamt ansvar gentemot kunden
a) För paketresor gäller att kunden vid skillnader i avtal och resans faktiska utförande kan framföra klagomål antigen till Japanspecialisten eller till leverantören, då de båda är gemensamt ansvariga för tjänsten.

b) Vid köp av endast flygbiljett agerar Japanspecialisten enbart som agent åt flygbolaget. Det innebär att det är flygbolaget som är ensamt ansvarigt för att transporten genomförs som utlovat. Således är det flygbolagets transportvillkor och ansvarsbegränsningar som gäller. Transporten genomförs enligt Montreal- och Warszawa-konventionerna och 889/2002, som begränsar flygbolagens ersättningsansvar i händelse av död eller skada och vid förstört, förlorat eller försenat bagage.

8. KUNDENS ANSVAR

8.1 Generellt om kundens ansvar
a) Om du uteblir utan att ha avbokat resan, och/eller inte infinner dig på angiven tid och plats för ut- eller hemresa, eller t ex inte kan påbörja resan pga. bristfälliga resedokument som t.ex. ogiltigt pass eller visum, har Japanspecialisten rätt att tillräkna sig det totala priset för paketresan. I händelse av detta kan kunden ej senare kräva kompensation för outnyttjade tjänster.

b) Som kund är du förpliktigad att:
* Omgående kontrollera mottagna resehandlingar och läsa igenom köpevillkoren.
* Se till att Japanspecialisten från första början har blivit informerade om det korrekta namnet så som det anges i respektive resenärs giltiga pass som denne avser resa på.
I händelse av att namnet som uppgetts till Japanspecialisten ej överensstämmer med passet resenären reser på, och detta medför att resenären inte kan checka in, kan resenären inte begära ersättning för uteblivet arrangemang från Japanspecialisten.
Om en namnändring blir aktuell och om det är möjligt att genomföra detta, kan det göras mot en avgift på 1 000 DKK samt eventuella avgifter till flygbolaget.

* Se till att Japanspecialisten har informerats om dina korrekta, uppdaterade kontaktuppgifter, t. ex. adress, e-post och mobilnummer.
* Hålla dig uppdaterad om flygplatsinformation, bland annat men inte uteslutande avgångstider och check in-tider, genom att löpande t.ex. besöka flygbolagets hemsida
* Uppträda på ett sätt som inte medför obehag eller besvär för andra resenärer, samt att följa de bestämmelser som finns gällande hotell, transporter, utflykter etc. Upprepad och/eller allvarlig överträdelse av detta kan medföra att resenären nekas fortsatt deltagande på resan.

* Vara införstådd med att den angivna sista check in-tiden är den tidpunkt då alla incheckningsformaliteter ska vara avklarade, ej senaste tid att ankomma flygplatsen.
* Följa de anvisningar Japanspecialisten har angett för resan. Följs inte dessa har du själv ansvar för eventuella omkostnader eller andra konsekvenser detta kan medföra.

8.2 Reseförsäkring
Du är själv ansvarig för de kostnader som kan uppstå vid sjukdom, sjukhusinläggning etc. under resan, såvida inte Japanspecialisten kan hållas ansvarig för orsaken till detta. Vi rekommenderar därför att du tecknar en reseförsäkring.

8.3 Pass, visum, vaccinationer, medicin m.m.
a) Du har själv ansvar för att alla nödvändiga handlingar, t.ex. pass, visum, vaccination etc. är giltiga och korrekta vid resans början.  Du hittar information om detta på respektive ambassads hemsida. Japanspecialisten är uteslutande ansvarig för att upplysa om generella krav på pass, visum och obligatoriska vaccinationer, och kan ej informera om specifika regler, t.ex. prick i belastningsregistret eller annat som kan påverka inresan. I sådana fall är det din plikt att kontakta respektive ambassad för vad som gäller i ditt fall.

b) Har du inte svenskt pass ska Japanspecialisten informeras om detta vid bokningstillfället. Resebyrån kan hänvisa dig vidare till t.ex. ambassaden där du själv kan få information om formaliteter för din resa.

c) Ditt pass ska normalt vara giltigt minst 6 månader efter datumet för hemresa. Till Japan gäller dock att svenska pass måste vara giltiga endast under reseperioden. Vi rekommenderar dock att man har god marginal på minst 6 månader tills passet går ut.

d) Var uppmärksam på eventuella krav på transitvisum.

e) Tar du medicin bör du höra dig för med din läkare om du behöver ett intyg för resan. Japanspecialisten ansvarar ej för eventuella konsekvenser av ett avsaknat eller felaktigt intyg.

Mer information finner du på respektive lands folkhälsomyndighets hemsida.
Japan: https://www.mhlw.go.jp/english/
Sydkorea: https://www.mohw.go.kr/eng/

f) Skulle resan, pga. personliga orsaker som Japanspecialisten ej informerats om skriftligen, inte kunna genomföras (t.ex. tidigare nekad inresa, tidigare straffad eller hälsoproblem) är du själv ansvarig för konsekvenserna av detta och ingen ersättning, ekonomisk eller annan, kan avkrävas Japanspecialisten.

8.4 Kundens ansvar vid hyra av bil
Du är själv ansvarig för att kontakta hyrbilsfirman om du kommer att komma fram senare än avtalad tid för att hämta bilen. Priset kan bli annorlunda om bilen hämtas ut först följande dag. Dessutom finns då en risk att bilen hyrts ut till någon annan, utan att du får någon återbetalning.

b) Vid utlämningstillfället har biluthyraren rätt att erbjuda dig ytterligare försäkringar och andra tjänster. Det är upp till dig om du vill köpa till någon extra försäkring eller tjänst, och om du köper till en sådan tjänst är det att betrakta som ett avtal mellan dig och hyrbilsbolaget. Det är alltså ett avtal som inte kan bestridas, hävas eller återbetalas av Japanspecialisten. Tänk därför på att läsa igenom kontraktet noga innan du skriver under.

c) På hyrbilskontraktet du får när du hämtar ut bilen ska eventuella köp av extra tjänster och priserna för dessa framgå, så att du är medveten om kostnaderna.

d) I många länder är det avgiftsbelagt att köra på vissa vägar, t.ex. motorvägar och i stadskärnor. Dessa avgifter är ej inkluderade i hyrkostnaden och ska oftast betalas kontant på plats. Vissa avgifter kan dock tas ut när du returnerar bilen. Ej heller eventuella parkeringskostnader är inkluderade i priset.

e) I Japan och Sydkorea krävs att varje person som ska köra bilen medtar ett giltigt svenskt och internationellt körkort för att bilen ska få hämtas ut. Observera att samtliga som ska köra måste vara på plats när bilen lämnas ut pga. kontroll av körkort.

f) I samband med bokning av hyrbil ombeds du bekräfta att du har haft körkort i minst 1 år samt att bekräfta din ålder.

g) Du är själv ansvarig för att informera dig om samt följa gällande lagar och trafikregler, samt att betala eventuella parkeringsavgifter, trängselskatter och böter.

h) Bensin, vägavgifter och extra utrustning som ej är inkluderat ska betalas på plats.

9. Reklamation och ersättning

9.1 Allmänt om reklamationer
a) Vid köp av endast flygbiljetter agerar Japanspecialisten uteslutande som agent (se punkt 1.3) och alla reklamationer ska riktas till flygbolaget.

b) Om du mot förmodan upplever fel eller brister under din paketresa, är du skyldig att snarast möjligt informera Japanspecialisten om detta, så att resebyrån får en chans att åtgärda problemet. Du ska framföra din reklamation till Japanspecialisten eller den underleverantör (t.ex. hotellet, guiden eller flygbolaget) som tillhandahåller tjänsten klagomålet berör. Om underleverantören underlåter att åtgärda problemet, ska du genast kontakta Japanspecialisten via vår e-mailadress booking@japanspecialisten.dk eller per telefon +33 45 40 00. Är det ytterst akut och ej kan vänta till våra öppettider kan du kontakta oss på vår nödtelefon. Du får numret till denna med dina resehandlingar. Följer du inte dessa riktlinjer kan du mista rätten till ersättning i efterhand i enlighet med danska paketreselagens §26.

c) Eventuella krav på Japanspecialisten i samband med paketresor eller övriga reseköp ska framföras till resebyrån omedelbart efter det att resan avslutats. Krav som framförs senare än 6 månader efter att problemet eller bristen konstaterats anses ej vara framförda inom rimlig tid och kan därför ej bemötas eller behandlas.

9.2 Paketresor och Allmänna reklamationsnämnden
a) För paketresor gäller följande: Kan inte enighet om ersättningskrav och/eller ersättningsbelopp uppnås vid klagomål till Japanspecialisten kan du ta ärendet vidare till antingen:

b) Japanspecialisten Danmark är medlem i Danish Travel Agency Association och måste därför uppfylla bestämmelser från Package Travel Appeals Board, såvida inte förbundet ger dispens på grund att bestämmelsen ska tas upp i dansk domstol.

9.3 Försenat flyg eller nekad ombordstigning
a) Vid flygförsening eller nekad ombordstigning hänvisas du till EU:s förordning 261/2004 (Flygpassagerares rättigheter) som kan läsas på svenska på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/LSU/?uri=CELEX:32004R0261

b) Japanspecialisten är som resebyrå ej omfattad av EU-förordningen, då denna uteslutande rör förhållandet mellan resenären och flygbolaget. Flygbolaget har ensamt ansvar för att flygtransporten som bekräftats genomförs korrekt, samt ansvar för det bagage som medtas.

9.4 Resegarantifonden
a) Japanspecialisten är medlem i danska Resegarantifonden med medlemsnummer 198.

9.5 Jurisdiktion och lagval
a) Klagomål som görs gentemot Japanspecialisten skall avgöras i enlighet med dansk lag. Klagomål eller stämningar som inte kan avgöras i Package Travel Appeals Board skall avgöras i Copenhagen City Court.

b) Processpråket kommer alltid att vara danska.