Resevillkor

Vilka regler gäller när man reser med JTB Sweden?

Allmänna resevillkor samt särskilda resevillkor.
För researrangemang i JTB Sweden regi gäller allmänna resevillkor för paketresor. En paketresa är en resa bestående av transport och övernattning eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst som utgör en stor del av arrangemanget, t.ex. en hotellövernattning med teaterbesök.

Researrangemang som endast består av en av de ovan nämnda tjänsterna , t.ex. en flygbiljett, betraktas inte som en paketresa. JTB Sweden agerar endast som återförsäljare för dessa researrangemang och ansvaret för tjänstens korrekta utförande är uteslutande leverantörens.

JTB Sweden har ansvar att informera resenären om de köpta tjänstens resevillkor, t ex boknings- & om- och avbokningsvillkor. Resenären har dock skyldighet att själv kontrollera färdhandlingar så snart dessa erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda vid bokningstillfället skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna beropas.

Särskilda resevillkor
För paketresearragemang i JTB Sweden regi gälller förutom allmäna resevillkor för paketresor även följande särskilda resevillkor:
Förbehåll för ändringar JTB Sweden förbehåller sig rätten att innan avtal träffats med resenären vidta ändringar av uppgifter. JTB Sweden förbehåller sig också rätten att företa ändringar av avtalsvillkor som gäller för resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i lagen om paketresor enligt paragraf 12.

Anmälningsavgift och slutlikvid
Anmälningsavgiften är 25% av resans totala pris i SEK per person, dock alltid som lägst 5 000 SEK, om ej annat anges. Anmälningsavgiften avdrages från slutbetalningen. Full betalning skall vara resebyrån tillhanda senast 6 veckor (42 dagar) innan avresa. Färdhandlingarna levereras efter mottagen slutbetalning. Normalt sker detta ca 3 veckor före avresa.

Resenärens kontroll av resan
Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingar så snart dessa erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda vid bokningstillfället skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.

Resenärens övriga skydigheter

Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

Avbeställning av resan

Avbeställning av resan skall göras omgående till den resebyrå där beställningen gjorts. Handlingarna skall omedelbart returneras till denna byrå.

Resenärs avbokning av resan
1. Avgifter och återbetalning vid avbokning
Vid avbokning beräknas hur stor andel av produktens pris som resenären måste erlägga.
Andelen av produktens pris som går att återbetala beror på när avbokningen görs.
Vid avbeställning 42 dagar före avresa eller tidigare, är depositionen och eventuellt icke återbetalningsbara flygbiljetter, övernattningar, utflykter och tjänster ej återbetalningsbara. Avbokningsavgiften är 25% av resans pris, dock alltid som lägst 5 000 kr.
Vid avbeställning 41 dagar eller senare före avresa skall resenären erlägga 100 % av resans pris i avbokningskostnad.
Är det specifikt angett att en produkt har strängare avbokningsregler än ovanstående är det de strängare reglerna som gäller.

2. Avboknings i händelse av krigshandlingar m.m.
a) Förekommer det på resmålet inom 14 dagar före avresa krigshandlingar, naturkatastrofer, livsfarliga smittsamma sjukdomar eller liknande, kan resan eventuellt avbokas utan kostnad. Det är dock en förutsättning att Utrikesdepartementet direkt avråder från resor till det specifika området. Möjligheten till kostnadsfri avbokning gäller ej om kunden vid avtalets ingång kände till den pågående händelsen eller om händelsen var allmänt känd. Avtalet är ingått när resenären erlagt handpenningen

b) Om kunden besöker flera destinationer har denne endast rätt att avboka den del av paketresan som omfattar det område avrådan gäller. Om detta är en väsentlig del av resan, kan hela resan avbokas kostnadsfritt.

3 Avbeställning i händelse av sjukdom
a) Det rekommenderas att man tecknar ett avbeställningsskydd till sin resa. Denna försäkring täcker utgifter i samband med avbokning på grund av akut sjukdom, olycka eller dödsfall som inträffar innan avresan, och drabbar resedeltagaren själv eller dennes make/maka, sambo, barn, föräldrar eller syskon. Avbeställningsskydd ska tecknas i samband med beställningen av resan. De krav som gäller för avbeställningsskyddet kan läsas i dess regler och villkor.

b) Japanspecialisten säljer ej själva något avbeställningsskydd, utan hänvisar till enskilda aktörer. Det rekommenderas att man hör sig för om vad ens hem- och betalkortförsäkringar täcker, och sedan vid behov tecknar en kompletterande försäkring.

Två stora aktörer inom reseförsäkringar är Europeiska ERV och Gouda Reseförsäkring.

https://www.erv.se
Har privata reseförsäkringar och avbeställningsskydd. Tecknar man försäkring via dem kostar det ca. 6% av resans pris.

https://www.gouda-rf.se/
Har privata reseförsäkringar, avbeställningsskydd och tilläggsförsäkringar.


Delvis utnyttjande av arrangörens prestationer

Om resenären uteblir från angivna transporter eller annorledes underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan någon gottgörelse ej påräknas.

Priser och prisändringar
Priser är baserade på flygpriser och gällande valutakurser.
Inträffar efter prislistans tryckning prishöjningar på en eller flera av de prestationer som enligt programbroschyren ingår i resan är arrangören berättigad att företaga därav föranledda justeringar av priser om och i den mån prisändringar beror på nya flygpriser, ändrade växelkurser, ändrade eller nya skatter eller allmänna avgifter, över vilka JTB Sweden ej råder. Det ovanstående gäller även prisuppgifter som förekommer på JTB Sweden hemsidor i de fall det inte funnits möjlighet till uppdatering inom rimlig tid.

Skatter
Vid avresa från olika flygplatser kan det förekomma lokala avreseskatter. Dessa är ej inkluderade i resans pris utan tillkommer eller erläggs av resenären på plats.

Tidtabeller

Flygtiderna är preliminära. Detta gäller även de tider som medföljer bekräftelserna. JTB Sweden kan ej ansvara för eventuella flygtidtabellsändringar i utlandet, då dessa står utanför vår kontroll. JTB Sweden ansvarar ej för eventuellt missat flyg beroende på tidtabellsändring.

Reklamationsfrist
Krav på prisavdrag eller skadestånd skall framställas till JTB Sweden så snart som möjligt och senast 2 månader efter hemkomstdagen. Reservation för eventuella tryckfel och ändringar i program, broschyr, prislista och på våra hemsidor.

Teknisk arrangör

Japanspecialisten / JTB Sweden
Engelbrektsgatan 9-11
114 32 Stockholm
Tel: 08-5662 4500
Fax: 08-5662 4520
IATA: 8020179-6
SRF: 24971
Organisationsnr. SE 556411 3057

Allmäna villkor för paketresor

Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor
Konsumentverket om paketreselagen
Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyrå-föreningen (i det följande ”arrangören”), och resenär vid köp av paketresa. Utöver dessa villkor kan arrangören även uppställa kompletterande villkor.